..

نمیشود  حرف زد

همه بیشتر از هم میفهمند

نمیشود  نگاه کرد

همه بیشتر از هم نگاه میکند

نمیشود خندید

همه بیشتر از هم میخندند

نمیشود لذت برد

نمیشود جنگید

نمیشود بخشید

نمیشود که نمیشود....

 

/ 0 نظر / 11 بازدید