الکی..

آدم به سگشم وابسته میشه..اما این دلیل بر خوب بودن سگش نیست

این دلیل بر دوست داشتن سگشم نیست

.

.حماقتم دقیقا از او جایی شروع شدکه میدونم چییزی نیست و ادامه میدم

شاید از نظرخودمم خیلی کارم محترمانست که به اطرافیانم نگفتم

چقدر آزارم میدن

مثلا به دوستم بفهمونم کاری با نامزادش ندارم

یا به دیگران بفهمونم رابطه های پنهانیشون خیلیم پنهونی نیست

شدم مثل شخص سوم داستان ها..

همه چییز اتفاق میفته و همه چییز میگن

و من مثل منگل ها فقط سعی میکنم از خیانت و غیبت وتهمت اطرافیانم

اشتباه لغوی پیدا کنم و بخندم...

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید