عیدانه..

مهم نیست همیشه عید باشه تا تغییر کنیم

بانو میخوات تغییر کنه و از الان  عیده..........

لا حول ولا قوه الله باالله......

/ 2 نظر / 11 بازدید
قالب ارزان ارزان

........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ ................................

خاله عسل

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است همچو شهری که به روی گسل زلزله هاست[نیشخند][اوه]