عکاسی...

عکاس شدم...

بلخره شروع کردم به یاد گرفتن

به یاد گرفتن عکاسی واسه ..ثبت لحظات با تو بودن

بلخره مامان عسلت  عکاس شد..

من واسه ثبت این روزامون از هیچ چییز نمیگذرم..

/ 2 نظر / 13 بازدید
خاله عسل

بهت افتخار میکنم مامان عسلم

مهرداد ارسنجانی

من عکاس نیستم ، اما از لحظه ها و روز هایی که با دوربینم ثبت کردم ، خوشحال نیستم !